Blogs: Decorate your home

Bijgebouw In Agrarisch Gebied

Published Jun 13, 22
7 min read

Houten Eiken bijgebouw

Zoek je een eiken bijgebouw? Oak Wood Projects ontwerpt uw bijgebouw op maat volgens de oude ambachtelijke technieken. Poolhouses, carports, overdekte terrassen, orangerieën of aanbouwen. Een bijgebouw wordt gebouwd op dezelfde locatie als het hoofdgebouw maar staat niet in directe verbinding met het hoofdgebouw door bijvoorbeeld een opening of deur. Hierin verschilt het bijgebouw met een aanbouw of uitbouw. In dit artikel leg ik je uit wat een bijgebouw is en waarom mensen ervoor kiezen om hem te bouwen.

Onze werkwijze

Oak Wood Projects ontwerpt uw bijgebouw op maat volgens de oude ambachtelijke technieken met de materialen van uw keuze. Eikenhouten (of andere houtsoorten) bijgebouwen, poolhouses, carports, guesthouses of stallingen vormen een ideale aanvulling voor uw tuin. Het plaatsen van losstaande bijgebouwen in de tuin zoals een tuinhuis, serre, schuurtje, poolhouse of garage is vergunningsplichtig. Onder voorwaarden kan een vrijstelling van de vergunningsplicht gelden. Hier vindt u de algemene voorwaarden die in heel Vlaanderen gelden. De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente. Voldoet uw ingreep niet aan de lokaal geldende voorwaarden voor vrijstelling, dan is het aanvragen van een vergunning verplicht. Dit moet uiteraard voorafgaand aan de werken gebeuren.

Algemene regels over vrijstelling en melding (Vlaams niveau)

Vrijstelling

Onder voorwaarden (zie hieronder) geldt in bepaalde gevallen een vrijstelling van de vergunningsplicht voor het optrekken van vrijstaande bijgebouwen in de zij- en/of achtertuin. Het kan hier gaan over een tuinhuis, poolhouse, vrijstaande carport, vrijstaande garage, vrijstaande terrasoverkapping, serre… De vrijstelling van vergunningsplicht geldt enkel als aan een aantal voorwaarden voldaan is:
 • Er geldt een maximum van 40 vierkante meter oppervlakte aan vrijstaande bijgebouwen per woning. Let op: ook reeds bestaande losstaande bijgebouwen worden hierbij meegerekend.
 • Als dit bijgebouw een woonfunctie heeft, is hiervoor altijd een vergunning en de medewerking van een architect verplicht. Dit geldt ook voor als woning gebruikte containers, mini-huisjes en andere constructies, tuinkantoren, ateliers enz. De vrijstelling geldt enkel voor bijgebouwen die in functie staan van bijvoorbeeld tuinonderhoud, tuinontspanning (vb tuinberging, poolhouse, …) of opslag (garage, carport, fietsenstalling, …).
 • De vrijstelling geldt enkel als de losstaande bijgebouwen:
  • een hoogte van 3,5 meter niet overschrijden (dit is de totale hoogte, gemeten tot het hoogste punt van het bijgebouw)
  • volledig binnen een straal van 30 meter van de woning opgetrokken worden
  • in de zijtuin 3 meter van de perceelsgrens blijven
  • in de achtertuin 1 meter van de perceelsgrens blijven of tegen een bestaande scheidingsmuur op de perceelsgrens gebouwd worden zonder de bestaande scheidingsmuur te wijzigen
 • De vrijstelling geldt niet als de losstaande bijgebouwen opgetrokken worden in ruimtelijk kwetsbaar gebied.
 • De algemene checklist "vrijstellingen" bevat nog aanvullende voorwaarden.
 • De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente.

Voorbeeld:

Iemand wil in zijn achtertuin een vrijstaand tuinhuis plaatsen. Momenteel staat er al een serre van 15 m². Het vrijstellingsbesluit maakt het mogelijk om zonder stedenbouwkundige vergunning én zonder melding een tuinhuis te bouwen dat 25m² groot is (want 15 + 25 = 40) en lager dan 3,5 meter, mits aan alle voorwaarden  uit de checklist vrijstellingen voldaan is.

Bijgebouw Met Verdiep

10° gebruikelijke constructies zoals ventilatiebuizen, airco's, schoorsteenpijpen, schoorstenen, dakgoten en hemelwaterafvoerbuizen aan of op een gebouw, op voorwaarde dat ze niet meer dan drie meter boven de nok van het gebouw uitsteken;11° de plaatsing van allerhande kleine tuinconstructies zoals tuinornamenten, brievenbussen en barbecues;12° de voorlopige opslag van afvalstoffen op hun plaats van productie, indien dit gebeurt in functie van een georganiseerde regelmatige afvoer van de afvalstoffen;13° de plaatsing van glasbollen, kledingcontainers en andere boven- of ondergrondse houders voor de selectieve verzameling en ophaling van afval, voor zover de gezamenlijke oppervlakte kleiner is dan twintig vierkante meter;14° de plaatsing van elektrische laadpalen (bijgebouw het steen).RUISELEDE RUP ZONEVREEMDE WONINGEN Toelichtingsnota en stedenbouwkundige voorschriften Ontwerp voor voorlopige vaststelling Gemeentebestuur Ruiselede Markt 1 8755 Ruiselede Grontmij Vlaanderen Gent, januari 2015 , Revisie 1 Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in vergadering van . / - kostprijs bijgebouw. / . Op bevel, De Secretaris Verantwoordelijk Ruimtelijk Planner Griet Van Waes De Voorzitter Zegel van de gemeente Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat onderhavig RUP voor iedereen ter inzage heeft gelegen van . houten bijgebouw.

/ . tot en met - bijgebouw zetten. / . / . Op bevel, De Secretaris De Burgemeester Zegel van de gemeente Gezien en definitief vastgesteld door de gemeenteraad in vergadering van . / . / . Op bevel, De Secretaris Goedgekeurd door de deputatie van de provincie West-Vlaanderen op .De gemeente geeft daarmee uitvoering aan het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (BD, meer bepaald de actie uit het bindend gedeelte):  opmaken van een ruimtelijk uitvoeringsplan dat een oplossing biedt aan de problematiek van zonevreemde woningen. De gemeente wenst daarbij te vertrekken van de mogelijkheden volgens de gewestelijke regelgeving. Dit RUP heeft enkel de bedoeling deze mogelijkheden gebiedsgericht te nuanceren en te verfijnen rekening houdend met de deelruimte waarin de zonevreemde woning zich bevindt.

Het doel van het RUP is het scheppen van rechtszekerheid en het gebiedsgericht toekennen van ontwikkelingsmogelijkheden aan zonevreemde woningen. , Revisie 1 Pagina 9 van 85 INLEIDING 1. 2 Definitie van een zonevreemde woning Bij de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan zonevreemde woningen is een sluitende en éénduidige definitie van een zonevreemde woning noodzakelijk: Een woning is momenteel zonevreemd als en alleen als ze gelegen is:  én buiten gebieden die in de geldende gewestplannen omschreven zijn als woongebied, als woongebied met landelijk karakter of als woonpark;  én buiten gebieden waarbinnen de geldende gemeentelijke plannen van aanleg het wonen toestaan;  én buiten goedgekeurde, niet-vervallen verkavelingen.

Bijgebouw Kleiner Dan 40m2

Er kan juridisch enkel over een zonevreemde woning worden gesproken als het een ‘woning’ betreft. Een woning is met name een gebouw of een deel ervan dat vergund is als woning, dat blijkens de inrichting hoofdzakelijk voor permanent wonen geschikt is en dat niet verkrot is. wonen in bijgebouw. We hebben het in deze context dus niet over vakantiehuizen of verkrotte gebouwen.

We merken tevens op dat woningen in woonuitbreidingsgebied niet zonevreemd zijn. Zonevreemdheid staat in principe los van de vergunningstoestand. Een zonevreemde woning kan volledig vergund zijn. Anderzijds volgt uit bovenstaande definitie dat niet-vergunde gebouwen waarin gewoond wordt, niet als een ‘woning’ worden beschouwd. Dit betekent dat op basis van een RUP zonevreemde woningen geen illegale woningen kunnen geregulariseerd worden - regels bijgebouw.

Een bestaande constructie mag verder als vergund worden beschouwd, in volgende gevallen:  Constructies, waarvan door enig bewijsmiddel wordt aangetoond dat ze gebouwd zijn voor de inwerkingtreding van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw, krijgen in het vergunningenregister de vermelding dat er een vermoeden bestaat dat de constructie als vergund moet worden beschouwd - bouwvergunning bijgebouw.

Een onvergunde woning of een illegale woning is een gebouw waarvoor geen vergunningen zijn afgeleverd of waarvan de kenmerken en functies niet in overeenstemming zijn met de vergunningen die ervoor zijn afgeleverd én dat niet als vergund geacht kan worden beschouwd - prefab bijgebouw prijs. , Revisie 1 Pagina 10 van 85 2 MOGELIJKHEDEN VOLGENS DE VIGERENDE WETGEVING De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (MB 27 maart 2009, van kracht op 1 september 2009) legt enkele basisrechten vast voor bestaande hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte en niet verkrotte zonevreemde woningen - bijgebouw verhuren.

Ook landschappelijke waardevol agrarisch gebied is in het kader van zonevreemdheid geen kwetsbaar gebied. Recreatiegebieden daarentegen worden gelijkgesteld met kwetsbare gebieden. Het betreft zowel gebieden voor verblijfs- als gebieden voor dagrecreatie, inclusief de ermee vergelijkbare gebieden aangeduid in plannen van aanleg. In de Codex wordt een onderscheid gemaakt tussen:  woningen in ruimtelijk kwetsbare gebieden;  woningen in ruimtelijk niet-kwetsbare gebieden en parkgebieden.

Kostprijs Houten Bijgebouw

Het gaat bijvoorbeeld om het vervangen van dakpannen of ramen (Art 4. 1.1);  werken die vrijgesteld zijn van stedenbouwkundige vergunning in toepassing van het besluit “kleine werken”. Mits stedenbouwkundige vergunning (art 4 - houten bijgebouw. 4.12):  verbouwen binnen het bestaande bouwvolume, inclusief onderhoudsen instandhoudingswerken die wel betrekking hebben op de stabiliteit.

, Revisie 1 Pagina 12 van 85 2. 2 Zonevreemde woningen buiten kwetsbare gebieden Hoofdgebouw In niet-kwetsbare gebieden en parkgebieden kunnen aan een zonevreemde woning volgende verbouwingswerken worden uitgevoerd: Zonder vergunning:  onderhouds- en instandhoudingswerken die geen betrekking hebben op de stabiliteit. Het gaat bijvoorbeeld om het vervangen van dakpannen of ramen (Art 4.

Mits stedenbouwkundige vergunning (Art 4. aluminium bijgebouw. 4.12):  verbouwen binnen het bestaande bouwvolume (Art 4. 4.12), inclusief onderhouds- en instandhoudingswerken die wel betrekking hebben op de stabiliteit;  herbouwen op dezelfde plaats, d. w.z. dat ministens drie kwart van de oppervlakte van het hoofdgebouw en aanhorigheden overlapt (Art 4. 4.13). Als het bestaande bouwvolume meer dan 1.

Bijgebouwen Bestaande losstaande bijgebouwen (garage, voormalige stallen) kunnen verbouwd worden en herbouwd binnen het bestaande bouwvolume. renovatie bijgebouw. poolhouse. Uitbreiden van bijgebouwen of het plaatsen van nieuwe bijgebouwen groter dan de van vergunning vrijgestelde 40m² is niet mogelijk. Bij herbouw moet 75% van het gebouw de plaatsing van het oorspronkelijke overlappen (tenzij getroffen door bv.

Tuinaccommodatie Volgende handelingen, gezien ze vrijgesteld zijn van stedenbouwkundige vergunning:  De plaatsing van afsluitingen met een maximumhoogte van 2 m op de zij- en achterperceelsgrenzen en binnen de 30m van de woning - bijgebouw voor ouders. In de voortuin mag de afsluiting niet hoger zijn dan 1 meter, tenzij ze open is (van draad of draadgaas).

Bijgebouw Plaatsen Aan Huis

, Revisie 1 Pagina 13 van 85 MOGELIJKHEDEN VOLGENS DE VIGERENDE WETGEVING  De plaatsing van allerhande kleine tuinconstructies zoals tuinornamenten, brievenbussen, barbecues en speeltoestellen is vrijgesteld van vergunning binnen een straal van 30 meter van de woning. Deze werken zijn enkel vrijgesteld van een vergunning als ze binnen de 30 meter van de woning gebeuren of als ze niet in een oeverzone, afgebakend in een bekkenbeheersplan of deelbekkenbeheersplan gebeuren of in de 5 meter brede strook langs waterlopen of als ze niet in strijd zijn met een RUP.Daarbij mag de complementaire functie niet meer beslaan dan 100 m² en beslaat de woonfunctie de grootste oppervlakte. 2. Er kan een vergunning worden verleend voor het gedeeltelijk wijzigen van het gebruik van een zonevreemde woning, met inbegrip van de woningbijgebouwen die er fysisch een geheel mee vormen, in het gebruik als een toeristische logies als het maximaal 8 tijdelijke verblijfsgelegenheden betreft (met een plafond van maximaal 32 personen die 1 Na de goedkeuring van dit RUP zonevreemde woningen bestaat bijgevolg nog een afwij- tegelijk in deze logies kan overnachten), met uitsluiting van elke vorm van restaurant of café.

3. Er kan een vergunning worden verleend voor het geheel of gedeeltelijk wijzigen van het gebruik van een gebouw of gebouwencomplex van de hoofdfunctie "landbouw" in de ruime zin, voor zover aan al de volgende voorwaarden voldaan is:  het gebouw of gebouwencomplex is gelegen in een agrarisch gebied in de ruime zin;  het gebouw of gebouwencomplex maakt deel uit van een gebouwengroep;  de nieuwe functie heeft louter betrekking op de opslag van allerhande materialen of materieel.

Er kan een vergunning worden verleend voor het geheel of gedeeltelijk wijzigen van het gebruik van een gebouw of gebouwencomplex van de hoofdfunctie "landbouw in de ruime zin", voor zover aan al de volgende voorwaarden voldaan is:  het gebouw of gebouwencomplex is gelegen in een agrarisch gebied in de ruime zin;  de nieuwe functie heeft betrekking op volgende activiteiten of combinaties daarvan:  een paardenhouderij,  een manege,  een dierenasiel,  een dierenpension,  een dierenartsenpraktijk,  jeugdlogies,  een tuinaanlegbedrijf,  een kinderboerderij,  een centrum voor dierentherapie (animal assisted therapy)  een instelling waar personen al dan niet tijdelijk verblijven en bij wijze van therapie, onderwijs, opleiding of voorbereiding op de kingsmogelijkheid voor de opgesomde bestemmingen. eikenhouten bijgebouw prijzen.

Villabouw realiseren

Zoek je een villabouw?  Is het u droom om een luxe woning te bouwen of landhuis te bouwen en wil je geen genoegen nemen met een standaard woning? Dan is een villa bouwen wellicht iets voor u! Kom eens praten met Architect Gruwez, wij helpen u graag om uw droom te realiseren. Wij kunnen voor u het gehele traject verzorgen van het ontwerp van uw villabouw tot aan de oplevering, het ontwerp is werkelijk maatwerk. Weet u nog niet precies in welke stijl u uw villa wilt laten bouwen, dan hebben wij voor u genoeg keuzemogelijkheden. Samen met u schetsen en bouwen wij uw woning. Op onze website vindt u vele voorbeelden van villa’s die we door de jaren geen in deze bouwstijl hebben ontworpen.

VILLABOUW MODERN- LUXE VILLA BOUWEN

Bij architectenbureau Frank Gruwez kunt u terecht voor elk bouwtraject. Wij luisteren naar uw dromen en wensen en komen met een bouwplan voor uw woning. Dit bouwplan bevat als eerste een voorontwerp met schetsen. U bepaalt wat u wilt en welke materialen u wilt gebruiken. Wij bouwen uw moderne of klassieke villa op maat. Wij werken daarbij op een professionele en gestructureerde manier. Wij bouwen niet alleen uw villa uit, wij houden ook tijdens de villabouw contact met u als opdrachtgever. U wordt zo betrokken bij het hele bouwproces. Wil je graag een moderne villa bouwen? Architectenbureau Gruwez helpt u hierbij! Wij hebben jarenlange ervaring in het ontwerpen van moderne villabouw. Kom eens met ons praten, wij maken een passend ontwerp en u zal merken dat een moderne villa bouwen ook voor u mogelijk wordt. Houten Bijgebouwen realiseren met “Villabouw” is kiezen voor exclusiviteit en duurzaamheid. Wij doen er samen met U alles aan om dit waar te maken. Voor Houten Bijgebouwen bent U voor ons in de samenwerking de sleutel tot weer een tevreden klant. Reeds van in het begin bent U betrokken bij het ontwerp en de plannen. Nadat wij het Houten Bijgebouwen architectenplan hebben ontvangen, starten wij met het visualiseren van uw project. U bent al BINNEN IN UW WONING nog voor ze gebouwd is en nog voor de productie of de werf aanvangt! Met onze 3-dimensionale projectvoorstelling, voorkomen wij teleurstellingen en ontluiken tussen ons en de klant, erg leuke ideeën, DAT is nu net 1 van de meerwaarden die wij U aanbieden en waarom U voor ons gekozen heeft.

Deskundig en comfortabel uw luxe villa laten bouwen

De ervaring en vakmanschap van Architect Gruwez zorgt ervoor dat het het realiseren van een orginele villa van een leien dakje loopt. Ons bureau bouwt via een totaalformule, wat betekend dat wij voor alles zorgen. Het gaat ons om de kwaliteit van de bouw. De diensten en service naar u als klant staan bij ons daarbij centraal. Want er is geen betere reclame voor ons dan een tevreden klant. Onze totaalformule heeft voor u al het voordeel. Wij zijn een architectenbureau dat speciaal  en uniek bouwt, met verschillende exclusieve ontwerpen per jaar zijn we de koploper in Vlaanderen.

Navigation

Home

Latest Posts

Villa Te Koop Spanje Zeezicht

Published Nov 25, 23
7 min read

Luchthavenvervoer Zaventem Sint Niklaas

Published Nov 24, 23
7 min read

Bolt Taxi

Published Nov 22, 23
1 min read